بغـل مـــی گیرم عکســــــــاتُ
شــــاید آروم شـــه آغوشــــم
لباسی رو که دوست داشـتی

بــــرایـــ آینـــــه می پوشــــــم


میــــخوام بـاور کــنم رفتــــی
میـخوام خالی شم از رویــات
همـه ش چشمامو می بندم
شایــد یــادمــ بره چشــــماتبـــغل مـــی گیرم عکـــساتُـــــ
شایـــد آرومــــ شه آغوشــــم
لباسـی رو که دوست داشتی
بــــــرای آینـــــه می پوشـــــم


هنـــوز وســــــایل خونــــه ســـــر جاشـــه
کسی نیست که سلیقه ش مثل تو باشـه
هنوز عکـســـــ دو تامــــون روی دیوارهــــــ
هــــنوز دســـتام بوی عطــــر تو رو دارهــــروزا با قــرص می خوابـــــــــــم

شـــــــبا تا صبـــــــح بیـــــــدارم
هــمه میگن حالم خوش نیسـت
همه میگـــــــن جنـــــــون دارمـــ