[برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]
ابتدا از پارچه مستطیلی به ابعاد ۹×۳۲ میبریم که در اینجا ما چون از پارچه ماهوت استفاده میکنیم و به خاطر مقاومتی باید کیف موبایل در برابر ضربه داشته باشد دو مستطیل به همین ابعاد میبریم .

[برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]

قسمتی از مستطیل که مربوط به در کیف میشود را به فاصله ی یک سانتی متر به طرف داخل میاییم و به صورت اریب تا انتهای محل اتصال آن با بدنه میبریم.
[برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]

با استفاده از چسب حرارتی دو مستطیل را بر روی هم میچسبانیم
[برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]
نواری مستطیل شکل به ابعاد ۹×۳ میبریم و لبه های طول دو طرف آن را به طرف داخل تا میزنیم و با چسب حرارتی میچسبانیم.
و از بالا به فاصله ی دو سانتی متری از محل اتصال بدنه و در کیف میچسبانیم.
[برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]

برای تزیین کیف میتوان از نوار های تزیینی استفاده کرد و لبه آن را به طرف داخل تا زده و با استفاده از چسب حرارتی میچسبانیم.
[برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]

[برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]قسمتی از نوار را که در بالای قسمت در کیف قرار میگرد را میتوانیم بین دو پارچه قرار دهیم و با استفاده از چسب بچسبانیم.
[برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]

[برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]در صورت دلخواه و برای مقاومت بیشتر کیف میتوان دور تا دور آن را به صورت دندان موشی بدوزیم.
[برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]

[برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]منبع:3e7en.com