دید در گربه*ها : کیفیت دید در گربه*ها از ديد سگ*ها بسیار ضعیف*تر است ، به طوری که تصاویر را به نوعی سیاه و سفید مشاهده می*کنند. تحقیقات نشان داده است که گربه*ها تقریبا فقط دارای گیرنده*های استوانه*ای هستند. تیز بینی گربه*ها - با این که فووا ندارند - از ما بیشتر است ، که دلیل این امر متراکمتر بودن گیرنده*های نوری استوانه*ای آن*ها نسبت به انسان*هاست. ديدن اجسام از ديد انسان و گربه در روز
[برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]
گربه*ها در شب دارای توانایی دید بهتری هستند؛ زیرا دارای گیرنده*های نوری استوانه*ای فراوانی می*باشند (شکل زیر را ببینید). ديدن اجسام از ديد انسان و گربه در شب
[برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]
گربه*ها توانایی دیدن اجسام متحرک را بیشتر از ما دارند و محدوده دیدشان تقریبا مشابه ماست. محدوده دید دو چشمی و وسعت دیدشان نیز مشابه انسان می*باشد. گربه*ها در تاریکی مطلق توانایی دیدن ندارند. منبع : بهترین ها برای بهترین ها