[برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]
نور يكي از اشكال پرتو الكترومغناطيسي بوده که بر اساس نظريات ارائه شده، توده فوتون*هاي آن با دامنه يا طيف اين پرتو در ارتباط است و اگر همان*گونه كه بسياري از دانشمندان عقيده دارند برد نامحدودي داشته باشد، به اين ترتيب بايد فوتون*ها بدون وزن باشند. بر اساس فرمول E=mc2 كه از سوي انيشتين معرفی گردید نور داراي انرژي و برخي مشخصه*هاي ديگر است،

از اين رو مي*تواند به گونه*اي رفتار كند كه داراي جرم *باشد.

منبع : farsika.ir