من حداقل15حقیقت رو راجع به تومیدونم:1.الان تو اینترنتی2.الان تو سایت منی3.یک انسان هستی4.الان داری پست منو میخونی5.تو نمیتونی با زبون بیرون بگی ژ 7.الان داری امتحان میکن8.الان خنده ات گرفت9.اصلا ندیدی که عدد6رو جاانداختم10.الان چک کردی ببینی واقعا جاانداختم عدد6رو یانه11.الان باز خندیدی12.نمیدونی که من یه عددرو هم چند بار نوشتم13.الان چک کردی ببینی کدومه14.پیداش نکردی و داری فحشم میدی15.ولی نمیدونی که منم دارم به تو میخندم چون منظورم عدد1بود که 7بار تا الان نوشتم...