یــه شب پسرک عاشقی رو کرد به آسمــون و به ماه گفت :

چرا معشوقه مــن یه گل رز رو که یک روز زنده می مونه و بعد میمیره دوس داره !

ولی من که هر روز براش میمیرم و زنده میشم رو دوس نداره ؟؟!!

ماه جواب داد :

.

.

.

.

.

وای خیلی قشنگـــ بود ، Like ! با اجازت Share میکنــم !