[برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]


شیمی چیست؟

شیمی چیست؟شیمی مطالعهٔ ساختار، خواص، ترکیبات، و تغییر شکل مواد است. این علم مربوط می*شود به عناصر شیمیایی و ترکیبات شیمیایی که شامل اتمها، مولکولها، و برهم*کنش میان آنهاست.پیدایش دانش شیمی (Chemistry science)از آنجایی که شیمی ،علم تجربی است و بشر اولیه قبل از هر نوع تفکر و نظریه پردازی ساختار و چگونگی پیدایش مواد موجود در محیط زیست خود ، در اندیشه حفظ خود از سرما و آزمایش*های مربوط به گرما ، رفع گرسنگی و احتمالا دفاع از هستی خویش بوده و در راه دسترسی به چگونگی تغییر و تبدیل آنها به منظور استفاده هر چه بهتر و بیشتر از آنها قدم برمی*داشت، بر همین اساس بود که بخش شیمی نظری خیلی دیرتر از بخش کاربردی آن آغاز شد و پیشرفت کرد.واژه شیمی خود داستان درازی دارد. ریشه واژه شیمی در واژه کیمیاست. خاستگاه واژه کیمیا را برخی از یونانی دانسته*اند و چیستی کار کیمیاگری دگرساختن مس به طلا بود. این واژه و داستان دانش شگفت انگیز پشت آن به همراه دانشش به عربی وارد شد و اروپاییان با این واژه و دانش آن از راه عرب*ها آشنا شدند و این دانش را با نام alchemy شناختند. آنگاه آن را در میان خود پروردند تا در سده*های نزدیک به ریخت فرانسه شیمی به زبان ما بازگشت. دانش شیمی به دو گرایش شیمی محض و شیمی کاربردی تقسیم می*شود.نگاه گذراتئوری اتمی پایه و اساس علم شیمی است. این تئوری بیان می*دارد که تمام مواد از واحدهای بسیار کوچکی به نام اتم تشکیل شده*اند. یکی از اصول و قوانینی که در مطرح شدن شیمی به عنوان یک علم تأثیر به*سزایی داشته، اصل بقای جرم است. این قانون بیان می*کند که در طول انجام یک واکنش شیمیایی معمولی، مقدار ماده تغییر نمی*کند. (امروزه فیزیک مدرن ثابت کرده که در واقع این انرژی است که بدون تغییر می*ماند و همچنین انرژی و جرم با یکدیگر رابطه دارند.)این مطلب به طور ساده به این معنی است که اگر ده*هزار اتم داشته باشیم و مقدار زیادی واکنش شیمیایی انجام پذیرد، در پایان ما همچنان بطور دقیق ده*هزار اتم خواهیم داشت. اگر انرژی از دست رفته یا به*دست*آمده را مد نظر قرار دهیم، مقدار جرم نیز تغییر نمی*کند. شیمی کنش و واکنش میان اتم*ها را به تنهایی یا در بیشتر موارد به*همراه دیگر اتم*ها و به*صورت یون یا مولکول (ترکیب) بررسی می*کند.
[برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]

شیمی چیست؟

یکی از یافته*های بنیادین و جالب دانش شیمی این بوده*است که اتم*ها روی*هم*رفته همیشه به نسبت برابر با یکدیگر ترکیب می*شوند. سیلیس دارای ساختمانی است که نسبت اتم*های سیلیسیوم به اکسیژن در آن یک به دو است. امروزه ثابت شده*است که استثناهایی در زمینهٔ قانون نسبت*های معین وجود دارد(مواد غیر استوکیومتری).یکی دیگر از یافته*های کلیدی شیمی این بود که زمانی که یک واکنش شیمیایی مشخص رخ می*دهد، مقدار انرژی که بدست می*آید یا از دست می*رود همواره یکسان است. این امر ما را به مفاهیم مهمی مانند تعادل ، ترمودینامیک می*رساند.طبقه*بندی علم شیمی-شیمی محض یا شیمی نظریدرباره شناخت خواص و ساختار و ارتباط خواص و ساختار مواد و قوانین مربوط به آنها بحث می*کند.-شیمی عملی یا شیمی کاربردیراههای تهیه ، استخراج مواد خالص از منابع طبیعی ، تبدیل مواد به یکدیگر و یا سنتز آنها را مورد بررسی قرار می*دهد.دامنه علم شیمی(شیمی چیست)
بدین ترتیب دامنه علم شیمی در زمینه*های نظری و عملی فوق*العاده گسترش حاصل کرد و نقشهای حساس را در زندگی انسان به عهده گرفت.بطوری که امروزه میزان برخورداری هر جامعه از تکنولوژی شیمیایی ، معیار قدرت و ثروت و رفاه آن جامعه محسوب شده و بصورت جزیی از فلسفه زندگی در آمده است.بخش*های اصلی دانش شیمی عبارت*اند از:▪ شیمی تجزیه: که به تعیین ترکیبات مواد و اجزای تشکیل دهنده آن*ها می*پردازد.▪ شیمی آلی: که به مطالعهٔ ترکیبات کربن*دار، غیر از ترکیباتی چون دو اکسید کربن (دی اکسید کربن) می*پردازد.▪ شیمی معدنی: که به اکثریت عناصری که در شیمی آلی روی آنها تاکید نشده و برخی خواص مولکولها می*پردازد.▪ شیمی فیزیک: که پایه و اساس کلیهٔ شاخه*های دیگر را تشکیل می*دهد، و شامل ویژگی*های فیزیکی مواد و ابزار تئوری بررسی آنهاست.دیگر رشته*های مطالعاتی و شاخه*های تخصصی که با شیمی پیوند دارند عبارت*اند از: علم مواد، مهندسی شیمی، شیمی بسپار، شیمی محیط زیست و داروسازی.شاخه*های شیمیشیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی تجزیه، شیمی فیزیک، سینتیک شیمیایی، تعادل شیمیایی، اسیدها و بازها، الکترو شیمی، زیست*شیمی (بیوشیمی)، رادیو شیمیمنبع:تلخیص از.bedanid.com،academist